Monitorování hořících odvalů

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000074 TERDUMP Spolupráce VŠB-TUO/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice.

Vedoucí partner:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

Partner:
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polsko

Volba partnera

Projekt vychází ze synergického potenciálu stávající spolupráce mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Hlavním báňským institutem (GIG, resp. GIG Katowice) v Katovicích.
Potenciál této meziinstitucionální spolupráce byl v celém rozsahu představen během realizace projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 “ HODNOCENÍ KONCENTRACÍ PAU A TĚŽKÝCH KOVŮ NA POVRCHU ODVALŮ A V OKOLÍ HUTNÍCH PODNIKŮ“ (PAHMET; 2013-2015). Tato spolupráce se při realizaci tohoto projektu ukázala být velmi efektivní a smysluplná. Oba subjekty, jak GIG Katowice, tak VŠB-TUO, mají vysoce kvalifikovaný personál a laboratoře disponující nejmodernějším přístrojovým vybavením na nejvyšší světové úrovni, což umožní výměnu znalostí a zkušeností mezi výzkumnými týmy obou pracovišť. Projekt předpokládá další zintenzivnění této oboustranně prospěšné spolupráce mezi oběma institucemi

Řešený problém

Meziinstitucionální spolupráce je zaměřena na společné monitorování a analýzu termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí v regionech Ostravska a Horního Slezska (PL). Na základě tohoto bude provedeno posouzení rizika z hlediska emise prachu a plynů, které zhoršují kvalitu ovzduší v příhraničních oblastech. Projekt vychází z doporučení a závěrů projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků (PAHMET 2013-15).
Problematika termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí je na obou stranách polsko-české hranice velmi aktuální. Hlavní příčinou je existence odvalů po hornické činnosti, které se nacházejí jak na Ostravsku, tak i v Horním Slezsku na Polské straně hranice. Při jakémkoliv zásahu do jejich tělesa (jakým může být odtěžování kameniva, jejich sanace a podobně) dochází k enormním emisím prachových částic a plynů. Na prachové částice jsou navíc nasorbovány polycyklické aromatické uhlovodíky, v řadě případu karcinogenní. Tyto emise do atmosféry jsou významným potencionálním rizikem pro kvalitu ovzduší a tedy zdraví obyvatelstva v příhraničních regionech, a to nejen v těsné blízkosti těchto odvalů. Na tuto problematiku a na potřebu monitorování termicky aktivních odvalů po těžbě uhlí poukázaly závěry a doporučení v nedávné minulosti úspěšně realizovaného projektu PAHMET.

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu vyplývá z potřeby řešit rizikovou problematiku hořících a termicky aktivních odvalů na obou stranách polsko-české hranice společnými silami českých a polských odborníků. Je jím tedy další rozvoj a prohlubování meziinstitucionální spolupráce mezi dvěma vědecko-výzkumnými subjekty, kterými jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Hlavní Báňský Institut v Katovicích. Cíl projektu je tak v souladu s 4. Prioritní osou: Spolupráce institucí a komunit, a rovněž v souladu se specifickým cílem 4.1: Zintenzivnění spolupráce institucí a komunit v příhraničních regionech. Jeho naplnění umožní nejen řešit a vyhodnotit ožehavý problém emisí termicky aktivních hald a odvalů srovnatelnými metodami a postupy, ale i navrhnout takové postupy eliminace jejich rizik pro okolní prostředí a zdraví obyvatelstva, které budou jednotné a akceptovatelné cílovými skupinami obou států.
Požadavek na výzkum pochodů probíhajících v tělese hald a odvalů vychází z reálné potřeby jejich správců (DIAMO s.p. a Kompania Węglowa S.A) a v etapě přípravy projektu s nimi byl konzultován. Výsledky a závěry dosažené v rámci projektu jim budou předány, aby je využili při správě hald a odvalů (kontrola hoření, hašení a podobně) a při zásazích do tělesa odvalů (odtěžování). To umožní snížit nebezpečné emise prachových částic a plynů na minimum.

Realizované aktivity

• Řízení projektu: Řízení společné koordinace všech aktivit a činností projektu, odpovědnost za splnění výstupů projektu.
• Propagační a informační činnosti: Propagace projektu směrem k cílovým skupinám.
• Koordinace společných metodik a postupů při provádění terénních a laboratorních prací: Spolupráce jednotlivých řešitelských týmů za VŠB-TUO a GIG Katowice na vypracování jednotných metodik pro měření a odběry vzorků v terénu, monitoring, úpravy odebraných vzorků a vlastní analytické postupy s cílem kompatibility výsledků získaných na pracovištích obou partnerů. Koordinace při provádění jednotlivých terénních i laboratorních prací, která bude realizována formou společné účasti zástupců obou partnerů.
• Koordinace společných metodik a postupů při vyhodnocování výsledků a zpracovaných analýz: Spolupráce řešitelských týmů za VŠB-TUO a GIG se zaměří na sjednocení společných postupů pro vyhodnocení výsledků a zpracování dat a bude realizována formou společné účasti zástupců obou partnerů na jejich pracovištích. Odpovědnost za danou aktivitu bude na řešitelích pro danou specializaci a promodelování a interpretaci dat a kontrolována bude odpovědným řešitelem vedoucího partnera na kontrolních dnech.
• Společná publicita a prezentace výsledků projektu: V rámci aktivity bude realizována úzká spolupráce na realizaci veškerých prvků povinné publicity projektu. V úzké provázanosti budou realizovány dva workshopy seznamující cílové skupiny projektu s dosaženými výsledky projektu, jeden na polské straně a druhý (závěrečný) pořádaný českou stranou. Budou koordinovány i další postupy a formy (výstupy v mediích, společné webové stránky apod.), oslovení cílových skupin projektu a jejich seznámení s jeho závěry a výstupy.

Přeshraniční spolupráce

K otázkám vlivu jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší bylo dosud na obou stranách společné hranice přistupováno rozdílně. V poslední době je stále více kladen důraz na společné výsledky (výzkumy) polských a českých institucí, které by byly získány podle stejné metodiky a jednotného postupu. Hořící odvaly a jejich riziko pro kvalitu ovzduší je společným fenoménem pro území na obou stranách hranice a úspěšně je možno jej řešit jen díky společnému postupu a srovnatelným metodám. Díky navrhované spolupráci v rámci projektu budou dosažené výsledky dostupné pro subjekty a odpovědná rozhodovací centra na obou stranách hranice. Klíčovou přidanou hodnotu navrhovaného projektu je pak využití jeho výsledků majiteli správci termicky aktivních odvalů na české i polské straně při jakékoliv manipulaci s nimi s cílem snížit emisní rizika.
Společný projekt VŠB-TUO a GIG Katowice je velice významným příspěvkem k propojování česko-polského příhraničí a k rozvoji přeshraničních kontaktů. Díky němu se ještě víc prohloubí několik let trvající spolupráce osob a odborných výzkumných týmů z obou pracovišť. Vývoj a následné využití společných postupů a metodik výrazně nejen přispěje k potlačení rozdílů v přístupu k řešení výzkumných úkolů, ale společná doporučení a návrhy řešení navíc budou směřovat ke srovnatelným legislativním nástrojům na obou stranách hranice.
Nezanedbatelným dopadem projektu bude samozřejmě i rozšíření osobních vazeb pracovníků obou institucí a vzájemnou komunikací i potlačení jazykové bariéry.

Cílové skupiny a přeshraniční dopad

• Občané a komunity společného regionu včetně nevládních organizací.
• Správní orgány (zainteresované obce, města, kraje) v oblasti ochrany ovzduší a územního plánování.
• Majitelé a správci odvalů a hald po těžbě uhlí.
• Zástupci vládních organizací a samosprávných celků (decizní sféra).

Lze odhadnout, že dotčené cílové skupiny budou celkem čítat jednotky až desítky tisíc osob.

Výsledky projektu budou použity na centrální úrovni v rámci existující mezivládní pracovní skupiny jednající o problematice ochrany ovzduší, stejně jako v oblasti této ochrany s regionálním a místním dosahem. Budou také sloužit samosprávným subjektům a firmám, zabývajících se dohledem nebo provozem termicky aktivních odvalů a hald pro postupy a rozhodování ohledně ochrany ovzduší. Kromě toho, že výstupy projektu budou hmatatelným výsledkem spolupráce, budou zpřístupněny pro zainteresované nevládní organizace a podpůrné skupiny komunit v příhraniční oblasti České a Polské republiky.