Monitorování hořících odvalů

Partneři

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Główny Instytut Górnictwa

  • Základní oblasti činnosti GIG Katovice jsou: důlní inženýrství, environmentální inženýrství, řeší problémy týkající se kvality, vzdělávání a školení.
  • GIG Katovice je jedním z nejuznávanějších partnerů v takových oblastech činností, jako je nakládání s odpady, recyklace surovin, energetické audity a modernizace energetické ekonomiky obcí a podniků, optimalizace zásobování vodou a čištění odpadních vod, monitorování životního prostředí, program čistší produkce, programy udržitelného rozvoje obcí (venkovských okresů) a regionů.
  • Institut je přední výzkumná organizace zabývající se čistými technologiemi těžby uhlí, např. methanem z uhelných slojí, podzemní zplyňování uhlí, zachycováním a ukládáním uhlíku, břidlicovým plynem.